ผู้บริหารกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : montira.l@psu.ac.th


อาจารย์เล็ก แซ่จิว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : lek.j@psu.ac.th


ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : montira.l@psu.ac.th


นายสมชาย รัตนคช

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี / รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

E-mail : somchai.r@psu.ac.th


นางพิศมัย เพียรเจริญ

หัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : ppisama@psu.ac.th


นายสุรเดช ทองบุญชู

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

E-mail : suradech.t@psu.ac.th