ปฏิทินผู้บริหารสัญลักษณ์สีแทนกิจกรรมของผู้บริหาร
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี (ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี (อาจารย์เล็ก แซ่จิว)
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี (ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว)
  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (ดร.สมชาย รัตนคช)
* กรณีกิจกรรมไม่แสดงให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ของ PSU GAFE (....@psu.ac.th) Login with PSU GAFE