ติดต่อ

ที่อยู่ :    อาคาร 2 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000เบอร์ติดต่อ :
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 โทรศัพท์: 0 7333 4727 โทรสาร: 0 7331 3174

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 โทรศัพท์: 0 7331 3187 โทรสาร: 0 7333 1251

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 โทรศัพท์: 0 73312 3238 โทรสาร: 0 7335 0147

งานธุรการ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 โทรศัพท์: 0 733 3 5912 โทรสาร: 0 73 31 3485