ประวัติความเป็นมา
           ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เป็น 4 งาน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาและสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการประสานงานและบริการทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดภารกิจแยกตามงาน ดังนี้

  1. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษา และกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน ตั้งแต่แรกเข้าสู่สถานภาพการเป็นนักศึกษา จนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ การรับรายงานตัว การบันทึกทะเบียนประวัติ/สถานภาพนักศึกษา การจัดตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การคำนวณผล การแจ้งผลการศึกษา การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
  2. งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี การพัฒนาอาจารย์ พนักงาน สาย ก ในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ การเข้าประชุม/ฝึกอบรมดูงานของอาจารย์ การส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย การพัฒนาและการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ วารสารวิชาการและตำรา
  3. งานวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการประสานและดำเนินการสนับสนุนด้านต่างประเทศของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ การต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาเยือนวิทยาเขตปัตตานี ประสานให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์กิจการด้านวิเทศสัมพันธ์
  4. งานธุรการ เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบให้บริการประสานงานด้านต่าง ๆ แก่งานในกอง ได้แก่ งานด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ การประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ และเลขานุการ