ข่าวงานหลักสูตรฯ


ข่าว วันที่
       แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี 2561) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 06-08-2018
       ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 - 256128-06-2018
       ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lunch Talk ภายใต้หัวข้อ “From R&D to Innovation and Commercialisation and beyond”15-02-2018
       ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 256107-12-2017
       แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 07-12-2017
       ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 256107-12-2017