ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ภารกิจหลัก
       เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตวารสารและตำรา และด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตปัตตานี ไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก
วิสัยทัศน์ (Vision)
    เป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการงานวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
พันธกิจ (Mission)
  1. สนับสนุนประสานงานการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตวารสารและตำรา และด้านวิเทศสัมพันธ์
  2. พัฒนาระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรให้สามารถดำเนินภารกิจบรรลุเป้าหมาย