บุคลากรงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์


หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

   :  นางพิศมัย เพียรเจริญ

   :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

   :  1222

   :  ppisama@psu.ac.th

   : 
หน่วยหลักสูตร

   :  นางสาวปริศนา ชัยดวง

   :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   :  1220

   :  prisana.c@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวซาฟีนี ลาเต๊ะ

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1220

   :  safeenee.l@psu.ac.th

   : 

   :  นายอัฟกัน เจ๊ะเตะ

   :  นักวิชาการศึกษา

   :  1220

   :  afkan.c@psu.ac.th

   : 
หน่วยบริการวิชาการและงานรับนักศึกษา

   :  นางพิศมัย เพียรเจริญ

   :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

   :  1222

   :  ppisama@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  1221

   :  khoiroh.m@psu.ac.th

   : 
หน่วยส่งเสริมการวิจัย

   :  นางสาวนริสสา สาเรส

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  2442

   :  narissa.s@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

   :  นักวิชาการศึกษา

   :  1221

   :  buchitha.a@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวโชติกา จันทวงศ์

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  2441

   :  pattamaporn.j@psu.ac.th

   : 
หน่วยวารสาร

   :  นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1352

   :  rbencham@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวเฉลิมวรรณ ยกเลื่อน

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1350

   :  chaloemwan.y@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวบศกร บือนา

   :  นักวิชาการศึกษา

   :  1351

   :  bossakorn.b@psu.ac.th

   : 
โครงการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   :  นางสาวจุฑามาศ แก้วขวัญ

   :  นักวิชาการศึกษา

   :  1221

   :  -

   :