บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์   :  นายสุรเดช ทองบุญชู

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์)

   :  1225

   :  suradech.t@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1215

   :  hongkwan.o@psu.ac.th

   :