บุคลากรงานธุรการ


   :  นางสาวสุนิตา บุญปถัมภ์

   :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   :  1202

   :  sunita.m@psu.ac.th

   : 

   :  นางกายาตี เต็งมะ

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  2440

   :  kayatee.ma@psu.ac.th

   : 

   :  นางอมร รัตนกาญจน์

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  1011

   :  amorn.ra@psu.ac.th

   :