บุคลากรหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   :  นายสมชาย รัตนคชร

   :  รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

   :  1200

   :  somchai.r@psu.ac.th

   : 

   :  นายเซาพี แคและ

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1080

   :  saophee.k@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาววริษฐา หะไร

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1211

   :  waristha.h@psu.ac.th

   : 

   :  นายเสาวชัย ทองผุด

   :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   :  1210

   :  saowachai.t@psu.ac.th

   : 

   :  นายวิโรจน์ จิเหม

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1213

   :  viroj.j@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาววนิดา โตะโกะ

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  1213

   :  wanida.to@psu.ac.th

   : 

   :  นางจิตรี อังศุภานิช

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1080

   :  chittree.a@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์

   :  นักวิชาการอุดมศึกษา

   :  1212

   :  doungporn.sr@psu.ac.th

   : 

   :  นายนพพร ไชยรี

   :  นักวิชาการศึกษา

   :  1212

   :  nopporn.c@psu.ac.th

   : 

   :  นางสมใจ เชื้อมงคล

   :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   :  1073

   :  somjai.c@psu.ac.th

   : 

   :  นางสาวนาดียะห์ สิเดะ

   :  พนักงานบริหารทั่วไป

   :  1211

   :  nadeeyah.s@psu.ac.th

   :