ภาพกิจกรรมของ กบศ.หอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มาสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 ณ ตึกกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหาร River 201 โรงแรม River Place


ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 19


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการ "ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจเสริมความรักความสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกัน" ในระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และจังหวัดกาญจนบุรี


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมทำบุญกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้จัดทำ Big cleaning day ครั้งที่ 1 โดยจัดทำความสะอาดรอบอาคารและบริเวณโถงกลาง


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ใน เมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปุลากง ชั้น2 สำนักวิทยบริการ


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ร้าน INTOAF ในธีม "ปัตตานีสร้างสรรค์ (Creative Pattani)"


งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการติดตามความก้าวหน้า กิจกรรม “PAYANA Writing Camp: เส้นทางสร้างศาสตราจารย์ จัดขึ้นในวันที่ 9-10 ต.ค.60 ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษาวทิยาเขตปัตตานี เมื่อวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ ล่องแก่งชมดาว จ.พัทลุง


ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ Central World กทม.


ม.อ.ปัตตานี, สกอ. และ ศอ.บต. ร่วมจัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัด“โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อสร้างแรงจูงใจเสริมความรักสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 ณ พะโยมทองโฮมสเตย์ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


บุคลากรกองบริการการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557


กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดงานเลี้ยงเกษียณให้เเก่บุคลากร ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จ.ปัตตานี


การประเมิณคุณภาพภายในกองบริการการศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558


บุคลากรกองบริการการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่


โครงการ "สร้างเสริมคุณภาพชีวิต การทํางานองค์กรภาครัฐ Show and Share : PSU Happy Station ครั้งที่ 2 " ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี


ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558