>>>กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมสำหรับพัฒนาอาจารย์<<<
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะศิลปรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
Download ไฟล์กิจกรรมร่วมทุกคณะ ดาวน์โหลด

ความเป็นมาของโครงการ

            ตามที่กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทางวิชา กิจกรรมพัฒนาและดูแลนักศึกษา และการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของคณะ/วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดตารางสอนให้มีเวลาช่วงบ่ายวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. พร้อมกัน ทุกคณะ / ชั้นปี รูปแบบและแนวทางในการจัดกิจกรรมบ่ายวันพุธแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมที่วิทยาเขตเป็นเจ้าภาพ (กิจกรรมกลาง) และ กิจกรรมที่ทางคณะจัด และที่ประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตเห็นควรให้มีการประเมินเมื่อครบ 1 ปี
           กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรองคณบดีที่ดูแลฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2553 และทบทวนและหาแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน ผลการประเมินทุกคณะ/วิทยาลัยลัยมีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมในบ่ายวันพุธอย่างต่อเนื่อง และควรใช้กิจกรรมบ่ายวันพุธเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ๆ ของวิทยาเขต เช่น ความเข้มแข็งทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู เป็นต้น) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นอาเซียน เป็นต้น

© 2012 Education Service Division, Pattani Campus
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
last update 20 july 2555