...

นิทรรศการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

... ...
SDG01 : NO POVERTY

ขจัดความยากจน

จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง

... ...
SDG02 : Zero Hunger

ยุติความหิวโหย

จำนวนผู้เข้าชม : 31 ครั้ง

... ...
SDG03 : HEALTH AND WELL-BEING

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง

... ...
SDG04 : QUALITY EDUCATION

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน และ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง

... ...
SDG05 : GENDER EQUALITY

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง

... ...
SDG06 : CLEAN WATER AND SANITATION

การจัดการน้ำและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 21 ครั้ง

... ...
SDG07 : AFFORDABLEAND CLEAN ENERGY

พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้

จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง

... ...
SDG08 : DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง

... ...
SDG09 : INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTUR

โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 6 ครั้ง

... ...
SDG10 : Reduced Inequalities

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง

... ...
SDG11 : Sustainable Cities and Communities

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง

... ...
SDG12 : Responsible Consumption and Production

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 15 ครั้ง

... ...
SDG13 : Climate Action

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง

... ...
SDG14 : Life Below Water

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง

... ...
SDG15 : Life on Land

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง

... ...
SDG16 : Peace Justice and Strong Institution

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 18 ครั้ง

... ...
SDG17 : Partnerships for the Goals

สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 36 ครั้ง