คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
 montira.l@psu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาเขตปัตตานี
 arthit.i@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพันธกิจสังคม
วิทยาเขตปัตตานี
 aruneewan.n@psu.ac.th
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง
ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี
 5160
 surachet.ke@psu.ac.th