บุคลากร

บุคลากร

งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้

ซาฟีนี ลาเต๊ะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5172
 safeenee.l@psu.ac.th
เจะมายะ เจะดือราแม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
 5185
 chemayah.c@psu.ac.th
นริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5183
 narissara.sa@psu.ac.th
ฐิติกานต์ ทัพภะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5182
 titikarn.t@psu.ac.th
ดานีน ยูโซะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5176
 daneen.y@psu.ac.th
อมร รัตนกาญจน์
พนักงานบริหารทั่วไป
 5810
 amorn.ra@psu.ac.th
อิมรอน หะยีมัด
นักวิชาการศึกษา
 5166
 aimron.h@psu.ac.th

งานทะเบียนและรับนักศึกษา

เซาพี แคและ
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5187
 saophee.k@psu.ac.th
จิตรี อังศุภานิช
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5189
 chittree.a@psu.ac.th
สุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5197
 doungporn.sr@psu.ac.th
วริษฐา หะไร
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5188
 waristha.h@psu.ac.th
เสาวชัย ทองผุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 5190
 saowachai.t@psu.ac.th
วิโรจน์ จิเหม
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5194
 viroj.j@psu.ac.th
นาดียะห์ เจ๊ะเตะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5193
 nadeeyah.s@psu.ac.th
วนิดา โตะโกะ
พนักงานบริหารทั่วไป
 5192
 wanida.to@psu.ac.th
สุนิตา บุญปถัมภ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5163
 sunita.b@psu.ac.th

งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

อลิสา สาเรส
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
 5178
 narissa.n@psu.ac.th
ภัทรภรณ์ จันทวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5180
 pattamaporn.j@psu.ac.th
อามีเราะห์ แวสะมะแอ
นักวิชาการศึกษา
 5179
 amiroh.w@psu.ac.th
ฆอยเร๊าะ มะแซ
พนักงานบริหารทั่วไป
 5173
 khoiroh.m@psu.ac.th
เบญจมาศ รัตนพงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
 5181
 benchamat.r@psu.ac.th
บศกร บือนา
นักวิชาการศึกษา
 5177
 bossakorn.b@psu.ac.th
กายาตี เต็งมะ
พนักงานบริหารทั่วไป
 5164
 kayatee.ma@psu.ac.th